من قصه فراق تو را خاک کردم،

حاصل چه شد ؟
جوانه زدی بیشتر شدی...
.