بروید لای زندگی
غلت بزنید خوشی را
ببوسید همان را که باید
که بیرون خبری نیست