"تخته سیاه"
درختی ست
که مرگ مغزی شده است؛
روی آن بنویسند دوستت دارم
جوانه میزند...