رابطه ها را با بازيها اشتباه نگيريد!
همه ى بازيها رفت و برگشت ندارند،
بعضى هايشان حذفى اند...
اگر باختى;
بايد جُل و پلاست را جمع كنى و بروى!
براى هميشه...