عزیز من..
وقتی من کنارت نیستم،
آن جانمِ‌ دلچسبت را از واژه نامه‌ات حذف کن!!
آن زُل زدن‌هایِ قشنگت هم بی زحمت تا اطلاع ثانوی تعطیل!!
تا من پیشت نیامدم لطفا مهربانیِ بی‌جا ممنوع!!
می‌دانی عزیزم!
این‌ها همه، یک جورهایی "داشتنِ تو" محسوب می‌شوند ...
و تمامشان باید شانسی باشد که تنها من دارمش...
گاهی عشق توقع‌های شیرینی می‌آورد...
مثل همین چیزها که من از تو می‌خواهم...