من هیچوقت نمیسپارمت به امانِ خدا
چون تو مثل شعری هستی
که به خاطر میسپارمت
و یک عمر با خاطراتت شیرین زندگی میکنم!
امان خدا چرا؟
در قلب خودم جایت امن‌تر است..!