کسانی که خود هیچند،می‌کوشند تا در دیگران،در شلوغی غرق شوند. در آنجاست که پوچی خود را احساس نمی‌کنند. هر گاه تنها می‌مانند به وحشت می‌افتند،چون حتی یک نفر را احساس نمیکنند. _ دکتر علی شریعتی