مرا تا جان بود جانان تو باشی
ز جان خوش تر چه باشد؟‌
آن تو باشی...