حقِ من باش
مثلِ مرگ!
که می دانم
یک روز
جوری مرا در آغوش میگیرد
که هیچکس...

🔻معصومه_صابر