بعدا، بعدا، بعدا ...
بعدا چای سرد میشه
بعدا روز، شب میشه
بعدا علاقه از بین میره
بعدا آدم پیر میشه
بعدا زندگی تموم میشه
و آدم حسرت کارای انجام نداده اش رو میخوره؛
الان همدیگه رو دوست داشته باشیم ...

شروع هر روز فرصتی دوباره است ...