ومن خسته تر از آنم که به کسی جز تو فکر کنم ...
و من کورتر از آنم که کسی جز تو را ببینم...
وتوچه کردی با من جادوگر شهر کوچک قلبم ....