🌻🍃گاهی آدم باید افکارش را به روز کند.
طرز فکرش را ارتقا بدهد
حال و هوایش را تازه کند

امروز 🌹🍃
افسوس ها
غصه ها
نگرانی ها
و تمام تلخی هایی که بوی کهنگی گرفته اند
را رها كنيد.

و یک "من" تازه بسازيد
با باورهایی جدید و افکاری رو به رشد😘💐