‌نگران من نباش من بعد از تو
دڪمه هاے آغوشم را
آنچنان سفت بسته ام..!!
که هیچ آغوش وسوسه انگیزی
جز آغوش گرم تو
برایم گره گشا نیسٺ...