ما بی ایمان نبودیم ،
منتها می خواستیم به باورهای خودمان و نه باورهایی كه برای ما مقرر شده بود ایمان داشته باشیم...