زیاد محبت کردن مثل نگه داشتنِ بیسکویت توی چای داغه!
به اندازه‌ش خوشمزه میشه ولی زیاد نگه داری، وا میره تو چای
نه مزه بیسکویتو می‌فهمی نه چای رو ..