جز تو
هیچکس نمی تواند
جانم را به لبم بیاورد !
صدایم کن ...