.

خاطـره ها ...
مے توانند ...
به خـودی ِ خود ...
دُرست به اندازه ی یکـ گُـروهان...
گُردان ...
لشکر...
ارتـش...
دسته دسته آدم ِ بے گنـاه بکُشنـد ...
با این تـفاوت که...
یک قطـره خون هم ...
از دماغ ِ کسے نمی چکـد ...
یک نفـس ِ ناقابـل است ...
که قطـع مے شود و خـلاص !