هرگز لبخندت

را ترک نکن

حتی وقتی که ناراحتی

چون ممکن است یک نفر

عاشق لبخند تو باشد.... ❤️