دعایم گرچه گیرا نیست اما
دعایت میکنم امروز
نمیدانم چه میخواهی اما
از او خواهم برای تو
هر آنچه در دلت خواهی