یادش بخیرقدیماکه
"بی کلاس"بودیم
بیشتردورهم بودیم
وچقدرخوش میگذشت
وهرچقدرباکلاس تر
میشیم از
همدیگه دورترمیشیم
،راستش حالاكه فك ميكنم
ميبينم بی كلاسی چقد زيبا بود