🌻🍃صبح‌ها
به خودیِ خود صبح نیستند
باید دلیلی برایِ آغاز باشد.

گاهی یک هدف می‌شود دلیلِ تو
گاهی یک اتفاقِ مبارک
و گاهی هم یک آدمِ خوب😘

و من هر سه را برای ثانیه‌هایِ
ارزشمندتان آرزو می‌کنم🙏🏻🦋

هر لحظه‌تان، به زیباییِ صبح
صبحتون بخیر و آرامش😍