الهـی ...
گرفتار آن دردم كه تو دوای آنی و در
آرزوی آن سوزم كه تو سرانجام آنی

👤 خواجه عبدالله انصاری