تو
ماه‍[🌙] باش
بر چشمانم‍ بتاب✨
من شب می شوم،
تو را در آغوش می کشم..♡