دنیا هم بیاید بگوید " شب " است
قبول نمیکنم ... !
" جهنم " است لحظه هایی که
تُ را ندارم ...