ولی سعدی یه چیز میدونسته که گفته: 《ببین و بُگذَر وَ خاطِر بهـ هیچکَس مَسپار ...》