هیچ رابطه‌ی انسانی،
وجود دیگری را به تملک خود
در نمی‌آورد.
در دوستی یا عشق،
هر دو نفر در کنار هم دست‌های خود را برای یافتن چیزی که یک دست به تنهایی قادر به یافتن آن نیست دراز می‌کنند.