امیدوارم با پیشرفت علم
یه راه چاره ای ..یه علاجی ..یه درمانی واسه دلتنگی
پیدا بشه ..