خانه دوست کجاست؟
نرسیده به درخت،
کوچه باغی است که از
خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازهٔ
پرهای صداقت آبی است...!