مهم نیست
آنها چه چیزی را از تو گرفته اند مهم این است که:
تو با آنچه برایت باقی مانده چه میکنی
ویلیام شکسپیر