از آدمهای بی خدا بترسید
آنها هیچ چیزی برای فداکاری واقعی ندارند
خالق خود را کنارگذاشتند
و به هیچ اصلی درزندگی پایبند نیستند
کسی که خدایش را انکار می‌کند؛
به هر جنایتی دست می‌زند