سرچشمه همه عیبهای آدمی
دو چیز است

یکی بیکاری
و دیگری اعتقاد به خرافات...!

و دو فضیلت نیز بیشتر
وجود ندارد
یکی کار و دیگری خرد...