من از این زندگی فقط آرامش می‌خواهم، فقط عشق می‌خواهم، آرامشی عمیق، و عشقی راستین.
می‌خواهم آرام باشم، آرام نفس بکشم و آرام زندگی کنم.
و فاصله بگیرم از هرچیز و هرمکان و هرکسی که آرامش جهان مرا به‌ هم می‌ریزد. فاصله بگیرم از خشم، نفرت، بی‌انصافی،
فاصله بگیرم از دروغ، دورویی، طمع... و دور باشم از تلاطم و ناآرامی‌های زمانه.
می‌خواهم آرام باشم، آرام بخندم و در نهایت آرامش به رؤیاهایی که دارم، جامه‌ی واقعیت بپوشانم.
من از این زندگی فقط آرامش خواسته‌ام، که آرامش، مقصد تمام رفتن‌ها، تلاش کردن‌ها و رسیدن‌هاست...