خدا آخرصفر به آیهالکرسی وضع مملکت روبراکن بیکاری گرانی بیماری کرونا آنفلانزا ریشکن بشه انشاالله وعاملین آزارواذیت مردم گرفتار قانون عدل الهی شوند بگو انشاالله.