دلم یک آرمشِ مُمتد می خواهد !
بخوابم ،
بیدار شوم...
آمده باشی ...
بخوابم ،
بیدار شوم...
نرفته باشی ...
بخوابم ، بیدار شوم...
هیچ چیز تکان نخورده باشد ...!