خوش‌تر از خاطره . . .
در خاطر من . . .
جا داری . . . !