"داشتنت" باید مزه‌ىِ توت فرنگى بدهد،
یا انار گلپر زده،
یا آش رشته مادر بزرگ تو غروب هاىِ جمعه...
داشتنت باید بوىِ یاسِ رازقى بدهد،
یا بوىِ خاكِ باران خورده...
نمیدانم
ما كه نداشتیم!
اما داشتنت باید چیزِ خیلى قشنگى باشد...!