این که چه داشته باشی، یا چه کسی باشی، یا کجا باشی، یا مشغول چه کاری باشی تو را خوشبخت یا بدبخت نمی‌کند.
فکرِ تو، تـو را خوشبخت یا بدبخت می‌کند.