كسى بايد پيدا كند مرا!
گُمم ميان موجِ خنده هايت..!