زندگی درست مثل نقاشی کردن است.
خطوط را با امید بکش؛
اشتباهات را با مدارا پاک کن؛
قلم مو را در صبر زیاد غوطه ور کن،
و با عشق رنگ بزن...