خواهی که شود دل تو چون آئینه
ده چیز برون کن از میان سینه

حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت
بغض و حسد و کبر و ریا و کینه