خورشیـد کـــنون ناز دمیـــدن دارد🍁
آواے خوش دوست شنیــــدن دارد🍁

امروز چنان تنگ شده ایــن دل من🍁
روے خوش یارست که دیدن دارد🍁