‌‌‏ ‌‎دفترنقاشی خداهمیشه زیباست

اما سعی کن فصل پاییزرابرای دل خودت
آرام ترورق بزنی

وتمامی رنگ هارابه‌خاطربسپاری

زیراعشق،لابلای همین رنگهای زیباست