برای گفتن من شعرم بگل مانده. نمانده عمریو صدها سخن بدل مانده. ازدست عزیزان چه بگویم گله ای نیست. گرهم گله ای هست دگرحوصله ای نیست. سرگرمبخود زخم زدن درهمه عمرم هرلحظه جزاین دست مرا مشعله ای نیست.