🌹🍃امروز
از ته دل لبخند بزنيد
وقتى كه مى خنديد
صورتتان نماینده قلبى خوشحال است❤️

اونوقت همه می‌فهمند
در پس این چهره شاد
قلبی شادتر ایستاده👌

اطرافیان هم به احترام
اون قلب و اون لبخند، تبسمی میکنن😁

ماجرای خنده به همین سادگیه
ما با لبخندمون معجزه می‌کنیم
پس امروز به همه لبخند بزنيد🦋😘