همانند برف وسط تابستان
همانقدر بعید...
همانقدر ناگهانی...
بیا و در آغوش بگیر مرا♡