‏با فنجانی چای هم
می توان مست شد..!

اگر
اویی که باید باشد، باشد...