انگار هزار سال از آخرین باری که پاییز قبل
بارون باریده بود گذشته
و ما توو یه دنیای دیگه ای زندگی میکردیم