گر ندارے دانش ترڪیب رنگ
بین گلها زشت یا زیبا مڪن

خوب دیدن شرط انسان بودن است
عیب را در این وآن پیدا مڪن