صبورانه در انتظار زمان بمان
هر چیز در زمان خودش
رخ می‌دهد باغبان حتی
اگر باغش را غرق آب کند،
درختان خارج از فصل خود
میوه نمی‌دهند.