اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،
باران روزی به تو خواهد گفت که کجا کاشته ای...

پس نیکی را بکار؛
بالای هر زمینی
و زیر هر آسمانی
برای هر کسی...

تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت، که کار نیک هر کجا کاشته شود، به بار مینشیند...
اثر زیبا باقی میماند،
حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته باشد